Stem van hemel en aarde

 

Een serie schikkingen gemaakt door de werkgroep van de Dorpskerk en de Bethlehemkerk in Gieten (Gr.) voor de veertigdagentijd en Pasen. De schikkingen zijn passend bij de lezingen van het B-jaar.

 

Voor de schikkingen  gebruiken we een basissymbool. We hebben gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. De armen reiken naar de hemel en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.

In alle lezingen kom je iets van de stem uit de hemel en de stem van de aarde op het spoor. In bloemen en andere natuurlijke materialen geven we vorm aan de roep die klinkt.

Een paars kleed vormt de ondergrond. Soms aangevuld met jute, roze of wit.

 

 

 

1e zondag van de veertigdagentijd 

Genesis 9, 8-15
Marcus 1, 12-15

Algemeen:
Op deze eerste zondag gaat het over de verzoeking in de woestijn.
Centraal staat hier de stem van de diabolos, de verwarringzaaier.
Als tegenkracht zijn er de engelen die voor Jezus zorgen.

Schikking:

Rond een van de armen wordt een bos met ‘warreltakken’  bijv. rode kornoelje, bramentakken, gebonden
die via de stam naar beneden loopt en onder aan de stam nog te zien is.

Dwars daar doorheen zien we het gipskruid dat met haar kleine witte bloemen de bescherming van de engelen weergeeft. Onder aan de stam zien we de woestijn waar de verwarring doorgaat maar waar de witte bloemen sterker blijken te zijn.
Paars kleed

Om uit te spreken:

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel aan takken met dorens, zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen.

 

 

 

‘God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon’

 

88

 

 

2e zondag van de veertigdagentijd
1 Koningen 19, 9-18
Marcus 9, 2-10 

Algemeen:
Drie leerlingen gaan met Jezus de berg op.
Zij ontmoeten hier Mozes en Elia.
Ze horen een stem uit de hemel die zegt:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!

Schikking:

Witte amaryllis wordt langs de stam naar beneden gebonden  als stem van God. Onder aan de stam zien we drie hyacinten –  de hyacint staat voor hemels verlangen.
Op het paarse kleed een strook wit.

Om uit te spreken:

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd horen we over de verheerlijking op de berg. Drie leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia. Het is een hemels moment dat ze vast willen houden, verbeeld in de drie hyacinten die  hemels verlangen uitbeelden. Gods stem klinkt, Jezus wordt de geliefde Zoon genoemd.

 

 

 

‘God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon

Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven’

88

 

 


3e zondag van de veertigdagentijd
Exodus 20, 1-17
Johannes 2, 13-22

Algemeen
In de evangelielezing gaat het over de tempelreiniging door Jezus.
De stemmen van de handelaars worden door Jezus het zwijgen opgelegd.
Alleen zo kan de stem van God weer gehoord worden in de tempel.

Schikking
De boosheid van Jezus wordt gesymboliseerd door een kale stam met daarlangs een dik touw. Met zijn stem, krachtig als het dikke touw,  jaagt hij alle andere stemmen weg. Munten liggen rondom de stam.

Paars kleed met eventueel zand of jute rond de stam.

Om uit te spreken
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus stem de handelaars de tempel uitdaagt.
Sterk als het dikke touw rond de stam is Zijn handelen.

 

 

 

‘God
zoveel stemmen
die opkomen voor eigen geld en gewin
Uw huis
dat Uw huis niet meer is
Uw stem overschreeuwd

Jezus stem
herstelt
wat niet meer werd gehoord
Uw woord
van liefde en recht’

 

 

 


4e zondag van de veertigdagentijd
Jozua 4, 19- 5,1. 10-12
Johannes 6, 4-15 

Algemeen
De kleur van deze zondag is roze. Gods licht breekt al door.
We horen over brood en vis die gedeeld worden. Waar gedeeld wordt is er overvloed.
Jezus stem doet delen. 

Schikking
Rondom de stam zien we bolletjes mos en gras.
Langs de stam graan, als teken van het brood dat gedeeld wordt.
Onder de stam een brood in twee grote stukken.
Paars kleed met zand of jute en een roze strook.

Om uit te spreken
Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe Jezus brood en vis deelt.
Zijn delen maakt veel van weinig.

 

 

 

 

‘God
in het groene gras
zitten de mensen
vertrouwend
op de stem
van Hem die deelt
die stem is het
die ons aanzet
tot delen’

 

 

 

 


5e  zondag van de veertigdagentijd
Jeremia 31, 31-34
Johannes 12, 20-33 

Algemeen
Jezus spreekt over het wonder van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en dan toch veelvuldig vrucht draagt. Het geheim over hoe leven verliezen leven winnen wordt.

Schikking
Onder aan de stam een bloeiende bloembol. Langs de stam een narcis die staat voor de stem van God die roept: ’ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen’.
Klimop slingert zich langs de stam als geheim van eeuwig leven.
Paars kleed.

Om uit te spreken
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we over het geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden. De klimop herinnert aan het doorgaande leven. De bloembol geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde iets moois gaat bloeien. De narcis vertelt over de stem van God die vertelt over zijn  trouw.

 

 

 

‘God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent
Uw stem
is de stem van hoop
van trouw
over grenzen heen
in het verborgene
voltrekt zich het wonder
van nieuw leven
onverwacht anders’

 

 

 

Stille Week

 


6e  zondag van de veertigdagentijd
Jesaja 40, 4-7
Marcus 11, 1-11

 Algemeen
Deze zondag is een zondag met twee gezichten.
Er is de jubel van de intocht en met het binnengaan van Jeruzalem is er de aankondiging van het lijden.

Schikking
Palmtakken worden langs de stam gebonden. Een rood kleed vormt de weg waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt
Langs de andere arm een passiebloem die het lijden aankondigt.
Paars kleed met rode strook.
Kun je niet aan een passiebloem komen dan kun je als alternatief de rank van de passiebloem gebruiken of een anjer.
 

Om uit te spreken
Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we over Jezus intocht in Jeruzalem. Jassen en groene takken worden voor hem op de weg gelegd. Mensen juichen. Dwars door alle juichen heen is de stem van het lijden al te horen. We zien de passiebloem.


 

‘God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning

Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles’

 

 

 

Witte Donderdag
Exodus 12, ( 1) 15-20
Johannes 13, 1-15 

Algemeen
De viering van het Heilig Avondmaal staat deze avond centraal.
We lezen hoe Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen de maaltijd viert kort voor het Pesachfeest. 

Schikking
Een kan water met een schaal en daarbij een handdoek staan bij de stam.
Eventueel kunnen er matses of een brood aan toegevoegd worden.
Een wit kleed vormt de basis.

Om uit te spreken
Aan het begin van de drie dagen voor Pasen, die samen een dienst vormen, staan we stil bij de avond waarop Jezus voorafgaande aan zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid at. Jezus toont hoe zijn weg in dienstbaarheid zal gaan en vraagt ons te doen als hij.

 

 

‘God,
in Jezus
is Uw stem te horen
Zijn stem
die ons vraagt om te doen als Hij
elkaar de voeten te wassen
onze handen uit te steken
naar elkaar
de minste durven zijn
Hij roept ons op
te luisteren naar de stem
van hen die geen stem hebben’

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag   

Schikking
Prikkeldraad rond een van de armen en de stam
Stenen aan de voet met daartussen rode anemonen
Eventueel wordt er een rode roos in het prikkeldraad gestoken als teken dat Gods liefde alles overwint.
Paars kleed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stille Zaterdag  
 

Schikking
Het prikkeldraad heeft plaats gemaakt voor klimop.
Dit is het teken van het doorgaande leven.
Paars met wit kleed- stenen liggen nog onderaan de stam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Paasdag
Jesaja 25, 6-9
Johannes 20, 1-18 

Algemeen
Maria ontmoet in de tuin de opgestane Heer. Het is zijn stem die haar doet zien.

Schikking
Rond de stam wordt een brede guirlande gedrapeerd bestaande uit witte en gele bloemen.
Het is mooi om dit van beneden naar boven te doen.
Wit kleed.

Om uit te spreken
Vandaag vieren we de overwinning van het leven op de dood.
Bij het noemen van haar naam ziet Maria de opgestane Heer.

 

 

 

‘God
Uw stem
wekt ons
uit een doods bestaan

Uw stem roept ons
elke dag bij onze naam
opdat wij zien
wat voor ogen is
en
opstandig leven’

 

 

 

 

 

Werkgroep Dorpskerk en de Bethlehemkerk in Gieten (Gr.):

Ina Brandts Buys – Geertsema, Diny Eggens,
Gerda Even, Janine Knol, Gea Kruize,
Janneke Middeljans, Ineke Roffel,
Grieta Vosselman, Rita Warris-Hoff

Teksten: Janneke Middeljans
Fotografie: Jaap Menses

Gieten, januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.