Getallen en letters

webklein

‘Want Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva’

Getallen

De  bijbel kent een uitgebreide getallensymboliek, en deze wordt in symbolisch schikken veelvuldig gebruikt. Getallen en aantallen in de bijbel vestigen de aandacht vaak op een specifieke boodschap. Daardoor heeft elk getal zijn zeggingskracht en geeft meerwaarde aan de tekst.

 

1

God, Hij is de Enige  – Deut 6 – 4 : ‘Hoor, Israel: de Heer is onze God; de Heer is één!’

 

2

 • het samengaan van twee of de aanvulling van de één en de ander
 • het scheiden van twee of juist de tegenstelling van twee
 • Oude en het Nieuwe Testament
 • de twee stenen tafelen, Deut. 10:3
 • Adam en Eva

 

 • de Drie-ene-God, de heilige Drievuldigheid
 • de drie wijzen uit het Oosten, Matth. 2:7-12
 • Geloof, hoop en liefde, ook wel de drie goddelijke deugden genoemd, 1Cor. 13:13

 

DSC07953

 

 

 

Het getal drie mbt de Verheerlijking op de berg:

ontmoeting van Mozes, Elia en Jezus

 

 

 • vier evangelisten en de vier evangelieboeken Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes
 • de vier jaargetijden
 • de vier windstreken, de einden der aarde
 • de vier basiselementen lucht, vuur, water en aarde
 • het nieuwe Jeruzalem, gebouwd op een vierkant, stad van gelijkheid en evenwicht

 

 • datgene wat nog niet bereikbaar is, het is de helft van 10 zoals 5 vingers aan één hand, tien vingers aan twee handen
 • de vijf wonden van Christus aan het kruis
 • de vijf zintuigen van de mens: gevoel, gehoor, gezicht, smaak en reuk
 • de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
 • de vijf domme en vijf verstandige bruidsmeisjes, Matth. 25: 1-13
 • vijf , God en zijn schepping =  de Ene God  + vier windstreken
 • vijf is ook de mens, volgens Davinci:  één hoofd en vier ledematen

 

 • zes kruiken bij de bruiloft te Kana, Joh. 2:6
 • de zes werken van barmhartigheid: het geven van voedsel en drinken aan hen die honger en dorst hebben, het opnemen van vreemdelingen, het kleden van armen, het bezoeken van zieken en gevangenen. Later werd daaraan nog het begraven van de doden toegevoegd en zo ontstonden de zeven werken van barmhartigheid
 • zes punten heeft de Davidster = zegel van Salomo
 • op de zesde dag is de mens geschapen, de kroon op de schepping

 

 • heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de Drie-ene God en vier, het getal van de wereld, de vier elementen en de vier windstreken en uiteinden.
 • de zeven scheppingsdagen
 • zeven kleuren van de regenboog
 • de zevenarmige kandelaar, Ex. 25:31-40
 • zeven gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag voor God, Jes. 11:2
 • zeven deugden: geloof, hoop en liefde, drie goddelijke deugden, en voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid, de vier zogenaamde hoofddeugden
 • zeven hoofdzonden: hoogmoed, gierigheid, nijd, onkuisheid, onmatigheid, wrevel en traagheid
 • zeven = twee vissen + vijf broden voor de wonderbare spijziging
 • zeven vette en zeven magere jaren
 • zeven tonen heeft de westerse toonladder

 

DSC07386webklein

 

 

 

 

 

 

 

De zeven gaven van de Geest

 

8 

 • met de achtste dag wordt een nieuwe fase ingezet
 • acht is het getal van de opstanding en herschepping van Christus, de eerste dag van de nieuwe week. De achthoek was een veelgebruikte grondvorm voor een doopvont of een doopkapel.
 • ‘Al uw mannelijke kinderen moeten als ze acht dagen oud zijn, besneden worden’, Gen.17:12
 • achtarmige kandelaar bij het joodse Chanoekafeest: ‘Acht dagen lang vierden zij het feest van de altaarwijding’, 1 Makk. 4:56
 • Acht mensen worden in de ark van Noach gered: Genesis 7: 13.
 • Zeven dagen zijn er nodig om verzoeningsriten uit te voeren en reinigingsoffers te brengen, vanaf de 8ste dag kunnen er vredesoffers op het altaar opgedragen worden: Ezechiël 43:25-27.
 •  De Here Jezus verrees op de eerste dag van een nieuwe week, drie dagen na de kruisiging,  de achtste dag.
 • Acht dagen na de opstanding van de Heer komen de leerlingen weer bij elkaar – Johannes 20: 26.

 

9

 • symboliek van het getal 9 lijkt bepaald te worden door de 10 want de 9 is het ‘net niet’
 •  ‘En op het negende uur riep Jezus met luide stem’, Marc. 15:34
 • negen maanden draagt een vrouw haar kind, 2 Makk. 7:27

 

10 

 • symboliseert  het perfecte
 • de tien geboden, Ex. 20:1-17, Deut. 5:1-21
 • de tien drachmen, Luc. 15:8
 • de tien melaatsen, Luc. 17:12
 • de tien plagen van Egypte
 • tien vingers
 • tien joodse mannen voor de dienst in de synagoge

 

11

 • betekent onvolledigheid, het staat voor het tekort, pas als de 12de erbij komt is het compleet
 • één meer dan de tien geboden, dat is niet goed

 

12 

 • staat voor het geheel
 • het aantal zonen van Jacob, die ook Israël genoemd wordt, en hieruit voortkomend de twaalf stammen van Israël, Gen. 35:22-25, Gen. 49:1-38
 • de twaalf apostelen, Marc. 3:16-19
 • de twaalf artikelen van de geloofsbelijdenis
 • de twaalf maanden van het jaar

 

 

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

Gladiool wordt ook wel apostelbloem genoemd: twaalf bloemen aan een steel

88

88

88

 

40

 • ‘Veertig dagen lang hield de vloed over de aarde aan’, Gen.7:17
 • ‘Mozes trad de wolk binnen en besteeg de top. Hij bleef op de berg gedurende veertig dagen en veertig nachten’, Ex. 24:18
 • ‘Veertig jaar heb ik u door de woestijn laten trekken’, Deut. 29:4
 • in veertig jaar is er een geheel nieuwe generatie
 • Jezus verbleef veertig dagen en veertig nachten in de woestijn en vastte, Matth. 4:2

 

 Materialen

 

 

Getallen en letters kunnen heel goed uit steekschuim of oasis gesneden worden en opgemaakt worden met groen en/of bloemen. Grote aantallen of meervouden van getallen duiden een grote of zeer grote hoeveelheid aan en zijn moeilijk te verwerken in  het symbolisch schikken. Een cijfer, bv 1000,  kan wel uitgezaagd worden uit karton of hout.

 

 

 

Een enkel getal kan uitgedrukt worden door het juiste aantal stenen, takken of bloemen óf groepjes sprekende bloemen te schikken. Een getal kan soms ook vervangen worden door een voorwerp of bloem met bv het juiste aantal bloembladeren. Zoals driekleurig viooltje dat voor drie-eenheid staat: drie kleuren in één bloem.

 

 

 

 

Letters

Alpha omegaDe eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet zijn de Alfa en de Omega. Ze verwijzen naar de Heer die het begin en het einde is, Openb. 1:8

 

 

 

 

pax-christi

De Griekse beginletters van Christus zijn de X= ch en  P= r. De combinatie van deze letters wordt vaak gebruikt als Christusmonogram.

 

 

 

IHS

IHS is de afkorting van de middeleeuwse schrijfwijze van de Griekse naam voor Jezus. De Latijnse verklaring van deze afkorting, Iesus Hominum Salvator, Jezus: mens en redder, is van latere datum.

 

 

 

INRI

I.N.R.I. dit is de Latijnse afkorting voor Jesus Nazaraeus Rex Judaeorum, Jezus de Nazarener, koning van de Joden. Deze tekst werd als opschrift aan het kruis bevestigd, Luc. 23:38 en Joh. 19:19

 

 

 

 

taukr (1)T, Tau, Dit is een kruisvorm die herinnert aan St.-Antonius en aan broeders en zusters van Franciscus en Clara van Assisi. De Tau is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. In 1215 schreef paus Innocentius III: ‘De Tau heeft de vorm van het kruis voordat Pilatus er het opschrift op liet aanbrengen’ De Antoniusbroeders droegen het teken op hun kleed als beeld van toewijding. Franciscus zag dit en gebruikte de Tau bij de ondertekening van zijn brieven en zegenwensen.

 

 

 

 

 

 

.